APOLLO AWL 812

  • مناسب برای لودرهای متوسط و گریدرها
  • ساختار نایلونی مستحکم آن باعث پایداری فوق العاده دستگاه در هنگام بلند کردن بار می شود
  • گل های تایر در چند جهت انحنا دارند که در نتیجه آن سطح تماس تایر با زمین بیشتر شده و بار وارده به صورت یکنواخت توزیع می شود
  • شیار بین گل های تایر عریض طراحی شده که در نتیجه آن در زمین های گل آلود شیارهای تایر تمیز خواهد ماند
  • ساختار نایلونی مستحکم این تایرها باعث افزایش طول عمر و قابلیت روکش پذیری بالای تایرها می شود